Đây là một mẹo hay về Adobe Premiere Pro!

Bạn có biết rằng bạn có thể thay đổi cách timeline của mình cuộn trong Adobe Premiere Pro khi bạn đang phát lại không? Có ba sự lựa chọn. Page Scroll là mặc định. Sau đó, có Smooth Scroll và No Scroll .

Nếu bạn gặp khó khăn khi hình dung những gì tôi đang nói có thể nhìn hình bên dưới.

Bây giờ hãy xem này. Đây là cách bạn thay đổi hành vi Cuộn phát lại dòng thời gian của mình. Chúng tôi sẽ thay đổi nó thành Smooth Scroll. Trong Tùy chọn Adobe Premiere Pro của bạn (tôi đang sử dụng máy Mac), hãy tìm “Timeline” ở phía dưới cùng. Sau đó, một bảng điều khiển sẽ mở ra.

Và đây là giao diện Smooth Scroll. con trỏ của bạn vẫn nằm ở trung tâm Timeline của bạn.

Cuối cùng, nếu bạn quan tâm, đây là giao diện của Tùy chọn Không cuộn No Scroll. Con trỏ của bạn (Chỉ báo thời gian hiện tại) hoặc cái mà một số người gọi là “Play Head”, hãy chuyển ra khỏi chế độ xem của bạn.

Sưu tầm & biên soạn : Vejobs
VEJOBS – SÁNG TẠO KHÔNG GIỚI HẠN

KHÓA HỌC VIDEO EDITOR

Leave a comment